Behandling af personoplysninger for opnoterede

Som opnoteret på de ventelister BO-VEST administrerer, behandler BO-VEST en række oplysninger om dig elektronisk.

Som dataansvarlig er vi forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er. Dette kan du læse om i det følgende.


Formål med behandlingen

Når du opnoterer dig på vores venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

Vi skal endvidere bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr, således at du kan bevare din plads på ventelisten.

De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig.


Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Som led i opnoteringen på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, antallet af børn i relevant omfang samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger, herunder om du har særlige behov eller ønsker.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne identificere dig og dine boligpræferencer, således at vi kan tilbyde dig en passende bolig samt kontakte dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

Vi behandler endvidere oplysninger om betaling af ventelistegebyr, herunder om bankkonto. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde den aftale om betaling af ventelistegebyr, vi har indgået med dig.

Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på vores venteliste. Vi behandler disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan overholde en forpligtelse, som er fastsat i anden lovgivning eller for at forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2. Sådan lovgivning er bl.a. Lov om Almene Boliger §60

BO-VEST beder også om samtykke til at behandle dit CPR-nummer. Dette sker, da vi har behov for at kunne identificere dig, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, dels af praktiske og administrative hensyn. Dit personnummer vil ligeledes kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto og til brug ved digital signatur for underskrift på en lejekontrakt. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Kategorier af modtagere

De oplysninger vi behandler om dig, opbevares bl.a. af vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Dette drejer sig vores it-backup, der er outsourcet til Domea.dk.

 

Sletning

Hvis du ikke har betalt gebyr for en ny periode, og hvis du ikke reagerer på påmindelse herom, slettes dine oplysninger fra ventelisten med udgangen af den periode, som du har betalt gebyr for.

Du kan til enhver tid anmode om at blive slettet fra ventelisten, jf. pkt. 6 nedenfor.


Information om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.


Kontaktoplysninger

Se BO-VESTs kontaktoplysninger


Datatilsynets kontaktoplysninger er:

 Datatilsynet
 Borgergade 28, 5
 1300 København K
 Tlf. 33193200
 E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Separator icon