Det var 45 engagerede repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op til AB’s årlige ordinære repræsentantskabsmøde den 13. maj. Formand Peter Arler bød velkommen og udtrykte begejstring over det store fremmøde, hvorefter han supplerede bestyrelsens skriftlige årsberetning med en mundtlig fortælling om året der gik.

Peter fortalte, at bestyrelsen er glade for den opbakning, de har modtaget i årets løb på trods af både et formandsskifte og det mistillidsvotum, der blev stillet i efteråret. Han takkede også den tidligere formand Kirsten Mogensen for hendes mange års engagement i AB.

I den mundtlige beretning havde formanden generelt et fokus på bestyrelsens ambitioner for fremtiden. Han fortalte blandt andet, at bestyrelsen er i fuld gang med at holde dialogmøder med boligafdelingerne for at styrke dialog og samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Han berettede også om, at AB nu har en mere sammentømret bestyrelse efter at have haft et fælles seminar med det formål at blive klogere på roller, ansvar og forpligtigelser i en organisationsbestyrelse.

Efter godkendelse af beretningen var der gennemgang af regnskaber for 2023 og budget for 2025, som alt sammen blev enstemmigt godkendt.

Forslag trukket tilbage

Til mødet var indkommet to forslag. Det første forslag gik på at få oprettet en slags whistleblower-ordning, hvortil afdelingsbestyrelserne ville have mulighed for at anmelde stærkt kritisable eller mulige ulovlige forhold begået af administrator eller samarbejdspartnere. Efter en længere debat om fordele og ulemper ved en sådan ordning valgte forslagsstiller at trække forslaget tilbage, da det viste sig, at AB’s organisationsbestyrelse allerede er en del af en sådan ordning. Afdelingsbestyrelserne vil således have mulighed for at indsende eventuelle forhold til organisationsbestyrelsen, som om nødvendigt kan viderebringe disse til deres whistleblower-ordning.

Det andet forslag gik på, at AB’s bestyrelse skulle have oprettet en fælles mailadresse, hvortil henvendelser til organisationsbestyrelsen kan rettes. Det forslag blev ligeledes trukket tilbage, da bestyrelsen kunne fortælle, at en sådan mail allerede er på trapperne.  

Kampvalg om bestyrelsesposterne

Sidst på mødet blev det tid til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Peter Arler blev genvalgt som formand uden modkandidater. Fire medlemmer fra bestyrelsen var på valg. De ønskede alle genvalg, og derudover valgte to yderligere kandidater at stille op. Derfor måtte der gang i stemmeurnerne.

Uffe Jensen, Kirsten Simonsen og John Kaubak Pedersen blev genvalgt, mens Kaltoum Belmouhand kom ind i bestyrelsen som nyvalgt.

Til suppleantposterne blev Dennis Skjoldborg valgt ind som ny 1. suppleant, mens Anne Lise Grøndahl i stedet for bestyrelsesmedlem blev valgt som 2. suppleant.

Hvad er et repræsentantskab?

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i AB.

Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver afdeling. Afdelingsrepræsentanterne vælges af beboere på afdelingsmøder – beboerne kan også vælge at overlade dette valg til afdelingsbestyrelsen.

Det er repræsentantskabet, der vælger organisationsbestyrelsens medlemmer samt godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.