Renoveringer for 4,5 milliarder kroner

Vinie Hansen, formand for VA, fortalte i bestyrelsens mundtlige beretning om de mange afdelinger, VA renoverer. I skrivende stund er der helhedsplaner i gang i Blokland, Hyldespjældet, Læhegnet/Nørreland, Galgebakken og Toften. Og herefter står Kanalens Kvarter, Bæk- og Fosgården og Gadekæret for tur.

VA havde ved udgangen af 2023 igangværende renoveringssager til en samlet økonomi på cirka 4,5 milliarder kroner.

Målsætnings- og handlingsprogram: VA gør verdensmål til hverdagsmål

Næstformand i VA, René Fuglsang, præsenterede VA’s ambitiøse målsætnings- og handlingsprogram fra 2024-2028.

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FNs årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdens lande. Der er i alt 17 verdensmål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Hvis verdensmålene skal realiseres, kræver det, at alle bidrager – også VA som organisation, de enkelte boligafdelinger og beboere ved at gøre ”verdensmål til hverdagsmål”.

Derfor har VA i flere år arbejdet med verdensmålene. Tilbage i januar 2024 holdt VA’s bestyrelse en konference med repræsentanter fra afdelingsbestyrelser og frivillige om, hvordan verdensmålene kan indgå og danne ramme om VAs nye målsætnings- og handlingsprogram for 2024-2028. Det kom der en række målsætninger ud af, som VA forpligter sig til at arbejde med i de kommende år frem mod 2030. VA har valgt at arbejde med seks ud af de 17 verdensmål:

  1. Verdensmål 7: Bæredygtig energi. VA vil blandt andet vil opsætte LED-lys, opsamle regnvand og bruge de grønne regnskaber aktivt
  2. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. VA vil for eksempel arbejde for at øge andelen af alment nybyggeri, understøtte fællesskaber og arbejde for at inddrage børn og unge i afdelingerne og understøtte udbredelsen af børnedemokrati
  3. Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Her vil VA indgå indkøbsaftaler, der stiller krav til bæredygtighed og primært har øje for lokale leverandører, øge genbrugsaspeket og give afdelingerne viden om ressourceforbrug
  4. Verdensmål 13: Klimaindsats. VA vil udbrede elladestandere til alle afdelinger, arbejde for at øge biodiversiteten og opbygge viden til at imødegå klimaforandringer
  5. Verdensmål 15: Livet på land. Her vil VA etablere insekthoteller, opfordre til kurser om biodiversitet og samarbejde med gårdmænd om grønne udearealer
  6. Verdensmål 17: Partnerskaber for handling. Her vil VA blandt andet tilbyde fritidsjobs til unge, samarbejde med læger og hjemmepleje, så enlige kan henvises til aktiviteter og formulere en strategi for inddragelse og udvikling af beboerdemokratiet.

Genvalg uden modkandidater

Efter en masse gode debatter skulle der vælges nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Charlotte Birkved fra Askerød, Torben Riedel fra 4 Nord og Henning Larsen fra 4 Syd blev genvalgt til bestyrelsen. Johnnie Flindt fra Gadekæret blev nyvalgt til bestyrelsen. Finn Stubtoft fra 4 Række  og Jeanett Kirit Larsson fra Kanalens Kvarter blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Der lød en stor tak til Lise Kaadach fra 4 Nord og Erik Hansen fra 6 Vest, som valgte ikke at genopstille.

Vinie afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til både afdelingsbestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, der hver dag gør en forskel med deres store engagement ude i boligafdelingerne.

 

Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i VA.

Generalforsamlingen er et møde, hvor boligorganisationens medlemmer samles for bl.a. at godkende organisationens regnskab, beretning, vedtægter. Det er også på generalforsamlingen, beboerne vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Alle myndige beboere har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hver husstand har to stemmer.