For første gang siden 2019 kunne BO-VEST endelig holde et repræsentantskabsmøde i maj måned som vanligt. Rammen var sat på Hotel Scandic i Glostrup, hvor 75 beboerdemokrater, og selvfølgelig BO-VESTs bestyrelse, mødtes for at sige ok til det forgangne år og godkende retningen for det nuværende.

Efter de formelle indledende manøvrer kunne bestyrelsesformand Vinie Hansen aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Her kom hun ind på den nye administrationsaftale med Bo-Vita, der lægger op til et mere fleksibelt samarbejde, hvor Bo-Vita køber basisadministration og derudover udvælger en række forskellige løsninger hos BO-VEST og på den vis sammensætter en administrationsaftale. En skræddersyet løsning til gavn for begge parter.


Administrationsbidraget stiger ikke

Vinie Hansen nævnte også BO-VESTs stærke økonomi. Overskuddet for 2021 er på 13,5 mio. kr. Det skyldes især besparelser under corona og store byggesagshonorarer. Med udsigt til en mere normal hverdag kan lige så store overskud derfor ikke forventes, og det er heller ikke det, budgettet for 2023 lægger op til. Her planlægges med et rundt nul.

Spørgsmålet er, hvor normal hverdagen bliver. Vinie Hansen kom også ind på krigen i Ukraine og deraf følgende inflation og flygtningestrømme. Her konstaterede Vinie Hansen, at behovet for frigørelse fra russisk gas og olie kræver grøn omstilling, og at den almene sektor kan være et væsentligt bidrag til omstillingen ved fx at placere solceller på mange velegnede tagflader.

Endelig kom Vinie Hansen ind på behovet for henlæggelser. Boligafdelinger over hele landet må i de kommende år lægge flere penge til side til den nødvendige løbende vedligeholdelse og renovering. Det er langt fra alle steder, at det sker. Henlæggelser kræver nogle steder huslejestigninger, men her arbejdes der med både effektiviseringer og langsom indfasning af eventuelle huslejestigninger.

Der var enkelte kommentarer til beretningen, herunder om bestyrelseshonorarer, behovet for el-ladestandere i almene boligafdelinger og en opfordring til at beboerdemokratiet inddrages, når henlæggelserne, som nævnt ovenfor, skal implementeres i boligafdelingerne.

Under punktet om godkendelse af BO-VESTs budget for 2023 kunne økonomichef Rasmus Nielsen fortælle, at det igen i år er muligt at holde administrationsbidraget i ro. Det er altså igen lykkedes at fastholde en stærk og effektiv økonomi i BO-VEST til trods for corona-usikkerhed og løn- og prisudvikling.


Penge tilbage til boligselskaberne

Da BO-VEST blev dannet i 2007, betalte VA, AB og Tranemosegård hver et indskud, så BO-VEST på den vis fik en startkapital. Beløbet dengang var sat til 750 kr. per lejemål. Senere kom Bo-Vita til og betalte også 750 kr. per lejemål.

Men da økonomien i BO-VEST er meget stærk, har bestyrelsen besluttet at indstille for repræsentantskabet, at indskudskapitalen betales tilbage til de fire organisationer i BO-VEST og at indskudskravet samtidig sættes ned til 1 kr. per administrationsenhed. Det var repræsentantskabet enige med bestyrelsen i, og BO-VEST kan nu gå i gang med at tilbageføre mellem 1,7 og 4 mio. kr. til hvert selskab afhængigt af det oprindelige indskud.

Som næste punkt på aftenens program kunne administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer præsentere BO-VESTs nye strategi. Den indeholder fem hovedspor:

  • Boligområder i balance
  • Kvalitet til konkurrencedygtig pris
  • Digital og personlig service
  • Bæredygtighed og verdensmål
  • God almen ledelse

Selvom strategien kun var til orientering, var der alligevel fuld opbakning repræsentantskabet. Den medfølgende handlingsplan var dog til afstemning og fik grønt lys fra alle fremmødte.

Formanden blev genvalgt

Til sidst var Vinie Hansen på valg som formand. Hun blev genvalgt uden modkandidater, og glædede sig til at fortsætte arbejdet med at udvikle BO-VEST i de kommende år.
Der var også valg til bestyrelsen. Her blev Peter Arler, Kurt Damsted og Rene Fuglsang alle genvalgt, mens der var genvalg til Hans Bindslev som suppleant og nyvalg til Danni Youssif som suppleant.