Årets generalforsamling i Vridsløselille Andelsboligforening (VA) blev onsdag aften afholdt i Albertslund Musikteater. En mindre forsamling af beboere var mødt op til en lidt anderledes generalforsamling, hvor god afstand, hygiejne og mundbind var i højsædet. Det anderledes år blev også italesat på talerstolen af formand Vinie Hansen.

”Det er meget mærkeligt at stå her, den 16. september 2020 og skulle holde en beretning om, hvad der skete i 2019,” lagde Vinie Hansen ud med at sige. Generalforsamlingen bliver normalt afholdt i maj, men måtte i år udskydes til september grundet forsamlingsforbuddet, som helt generelt har udfordret beboerdemokratiets normale måde at arbejde på. Men generalforsamlingen handlede om andet og mere end corona.

Formanden fortalte i sin årsberetning om de mange renoveringssager, der er i gang i VA. I alt 41 sager til en samlet økonomi på 4,8 mia. Årsberetningen blev sammen med det reviderede regnskab for 2019 og budgettet for 2021 godkendt af beboerne med et enstemmigt flertal. 

VA vil gøre verdensmål til hverdagsmål

På aftenen blev VA’s nye Målsætnings- og Handlingsprogram for 2020-2022 også fremlagt og herefter enstemmigt vedtaget med et overbevisende flertal af stemmer. Beboerne i VA kan dermed i de kommende år se frem til bæredygtighedstiltag af forskelligt omfang i boligområderne. Målsætnings- og handlingsprogrammet bygger på FN’s verdensmål, som danner rammerne for de bæredygtige målsætninger og konkrete handlinger. I alt er er seks verdensmål udvalgt, og de skal gøres håndgribelige og bruges til at skabe en positiv forandring i de enkelte boligområder i VA.

”Vi vil opfordre til, at I også vælger nogle mål og konkrete handlinger ud, som I vil arbejde med i jeres afdeling, så vi sammen kan sikre at gøre verdensmål til hverdagsmål,” lød det fra næstformand i VA, René Fuglsang på generalforsamlingen.

Debat om indkomne forslag

Et af de store punkter på dagsordenen var også de tre indkomne forslag stillet af beboerne. Det første forslag omhandlede beboernes ret til aktindsigt i den administrative sagsbehandling. Forslaget var forud for generalforsamlingen blevet juridisk vurderet af BL, der havde konkluderet, at generalforsamlingen ikke lovligt kunne vedtage forslaget. Det blev derfor ikke sat til afstemning. Det næste forslag var stillet i forlængelse af det første. Det lød på at pålægge VA´s bestyrelse at kontakte Boligministeriet, så de kunne undersøge, om BL’s vurdering af første forslag var korrekt. 

Det sidste beboerforslag handlede om renoveringen på Galgebakken. Det gik på, at VA’s bestyrelse skulle mødes med Albertslund Kommune for at få en nærmere orientering om myndighedsbehandlingen af Galgebakken-renoveringen. Som baggrund for forslaget mente forslagsstiller, at bestyrelsen havde fejlfortolket Albertslund Kommune og bekymringerne i forhold til den nuværende plan for renoveringen.  

Efter en længere debat med indlæg fra både beboere og bestyrelse blev forslagene sat til afstemning. Der var ikke et tilstrækkeligt antal stemmer for de to forslag, som derfor begge endte med at blive forkastet af generalforsamlingen. 

Nye ansigter i bestyrelsen

Mødet fortsatte med valg til de forskellige poster i bestyrelsen. Erik Hansen og Charlotte Birkved blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer uden modkandidater. Per Larsen havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen og var tidligere på aftenen blevet takket for hans over 40 år lange indsats i VA med både blomster og applaus. Per Larsens plads gik i stedet til Torben Riedel, der også blev valgt uden modkandidater. Torben har indtil nu siddet i bestyrelsen som suppleant. 

Lena Kujahn genopstillede som suppleant, og til de resterende to poster opstillede Lise Kaadach fra 4 Nord og Isabella Holst-Sommer fra Kanalens kvarter. Alle tre blev valgt som suppleanter uden modkandidater, og bestyrelsen i VA kan derfor sige velkommen til to nye medlemmer.