Beredskabet går på tre ben inden for tryghed, trivsel og medansvar, men er en helhedsorienteret indsats.

Trivselsindsatsen 

Er et rådgivende tilbud til afdelingsbestyrelser med henblik på at fremme trivslen, naboskabet og beboerinddragelse. Frivillige og beboerudvalg i afdelingerne kan kontakte trivselsindsatsen igennem deres afdelingsbestyrelse. 
Trivselsindsatsen kan bistå med, at:
• Sparre ved planlægning af årstidsaktiviteter
• Understøtte frivilligt arbejde i boligafdelingerne
• Brobygge til lokale tilbud

Tryghedsindsatsen

Indsættes der, hvor behovet opstår efter strategien ”hurtig synlig handling”. 
Det gør den blandt andet ved at:
• Behandle beboerklager - ofte med hjemmebesøg hos de berørte parter
• Facilitere konfliktmæglingsmøder vedrørende beboerstridigheder
• Visitere sociale sager til myndighederne
• Igangsætte en tryghedsskabende indsats ved utryghedsskabende unges ophold i kældre og på fællesarealer
• Visitere kriminelle forhold til politiet
• Udføre tryghedsskabende foranstaltninger
• Være tilstede i afdelinger, hvor opgavens art tilsiger dette
• Undersøge sager vedrørende ulovligt ophold i lejemål
• Afholde beboermøder med tryghedsskabende forhold
• Bistå afdelinger med råd og vejledning ved modtagelse af nye beboere fra f.eks. Mjølnerparken

Tag Ansvar

Favner de afdelinger, hvor der er størst behov for understøttelse af ejendomsdriften, herunder:
• Servicebesøg
• Afholde opgangsmøder
• Fokus på beboernes eget ansvar for afhjælpning af småreparationer i lejemålene

 

Separator icon

Konkrete samlede aktiviteter i Beredskabet:

• Samlet helhedsorienteret indsats omkring servicebesøg i afdelinger med særlige behov for understøttelse af ejendomsdrift, trivsel og tryghed
• Afholde seminarer for ejendomsfunktionærer med fokus på tag ansvar, trivsel og tryghed
• Forebygge indsatser mod social udsathed og kriminalitetstruede børn og unge
• Afholde tryghedsvandringer