Mødet blev holdt 26. november i mødelokale Bjerget hos BO-VEST i Glostrup. Det var årets sidste bestyrelsesmøde, og det blev vanen tro holdt i forlængelse af det årlige regnskabsmøde.

Mødet begyndte med at få de sidste detaljer for årets repræsentantskabsmøde 2018 på plads, herunder godkendelse af vedtægtsændringer og årsberetning.

Støtte til altanprojekter

Næste punkt på dagsordenen var to altansager, der har skabt problemer i Store Mariendal på Ehlersvej og Viktoriagade på Vesterbro. Afdelingerne har på helt reglementeret vis vedtaget råderetsprojekter om altaner og i den forbindelse haft betydelige udgifter til projektering m.v.

Projekterne står imidlertid i stampe, fordi kommunen uden varsel har ændret praksis og nu ikke vil godkende projekterne med en ikke nærmere specificeret henvisning til at ”huslejen er for høj”. Denne problemstilling er indbragt for boligministeriet og afventer afgørelse.

Der var i organisationsbestyrelsen enighed om, at begge afdelinger vil være tjent med at altansagerne gennemføres og for at understøtte og opmuntre afdelingerne vedtog bestyrelsen at yde et lån på 50.000 kr. til hver afdeling. Lånet er indtil videre rente -og afdragsfrit, men organisationsbestyrelsen forbeholder sig ret til at fastlægge en tilbagebetaling, hvis afdelingen selv aflyser altanprojektet.

Arbejdsgruppe om retningslinjer for kontakten mellem afdelingsbestyrelse og ejendomskontor
På mødet besluttede bestyrelsen efter indstilling fra Bo-Vitas forvaltning at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal lave et udkast til retningslinjer for kontakt mellem afdelingsbestyrelse og ejendomskontor.

Baggrunden for at nedsætte arbejdsgruppen er en henvendelse, som forvaltningen i oktober fik fra et ejendomskontor, der oplever at bestyrelsesmedlemmer individuelt i stigende grad kontakter kontoret telefonisk og på mail med diverse ønsker og krav, som ejendomskoret har svært ved at efterleve og skelne om det er noget der er aftalt i bestyrelserne eller om det er individuelle ønsker.

Forvaltningen iværksatte efterfølgende en rundspørge til ejendomskontorerne for at få en tilbagemelding på, om det er en problemstilling, de kunne genkende og om retningslinjer på området kunne være en løsning. På baggrund af svarerne er konklusionen, at der er behov for vejledning på området. Generelt giver ejendomskontorerne i rundspørgen udtryk for, at de har et godt og konstruktivt samarbejde med afdelingsbestyrelserne.

Under dagsordenspunktet ”beslutninger” fik Bodenhoff Plads godkendt en ansøgning om opsætning af altaner via den kollektive råderet under forudsætning af, at afdelingen vedtager projektet på et kommende afdelingsmøde.

 

CVR-numre og netværksmessen MIPIM 2019

På mødet godkendte bestyrelsen skift af navn og adresse på 3 cvr-numre, som ikke var fulgt med ved overgangen fra Lejerbo til BO-VEST. Det drejer sig om afd.128-7 Bomi-Parken, afd. 128-8 Fritidshjemmet og 128-1 Den Grønne Planet. Alle tre cv-numre har fået skiftet adresse fra Gammel Køge Landevej i Valby til Stationsparken i Glostrup.

Bestyrelsen drøftede en deltagelse i MIPIM 2019, hvor de mest indflydelsesrige spillere fra den internationale bygge- og ejendomsbranche mødes, netværker og udveksler viden. Messen holdes i midten af marts i Cannes, og bestyrelsen var enige om at det er en godt for Bo-Vita at vise flaget her. Organisationsformand Jan Hyttel deltager i messen sammen med seniorprojektleder Georg Schmidt fra byggeafdelingen.

I slutningen af mødet orienterede Jan Hyttel om arbejdet i bygherreudvalget, herunder status for byggeprojektet i Mjølnerparken og diverse problemstillinger i forhold til Københavns kommunes Teknik- og miljøforvaltning.

Dagsordenspunktet ”Nyt fra administrationen”, som omhandlede status for migrationen til BO-VEST og status for tilsynssagen med Københavns Kommune blev behandlet under regnskabsmødet.

Dagsordener og referater i fuld længde kan læses på Bo-Vitas hjemmeside under menupunktet ”Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder”.