Jan Hyttel, formand for Bo-Vitas organisationsbestyrelse, bød repræsentantskabet velkommen til årets repræsentantskabsmøde, der blev holdt onsdag den 12.december i Ingeniørforeningens Mødecenter på Kalvebod Brygge.

Derefter var der valg af dirigent. Det var i år Erik Bruhn, næstformand i afdelingen på Sluseholmen, som fik opgaven med at dirigere mødet og forklare de fremmødte medlemmer af repræsentantskabet om mødets formalia så som reglerne for afstemning. I år havde repræsentantskabsmødet 54 deltagere, hvoraf 37 var stemmeberettiget.

Første punkt på dagsordenen var formandens beretning om hvad der er sket i Bo-Vita i det forgange år, og der var meget at fortælle om.

 

Årsberetning og fremtidsplaner

-Der har været store forandringer og udfordringer på dagsordenen, siden vi var her sidst. Vi har sagt farvel til Lejerbo og goddag til vores nye administration hos BO-VEST, og vi har fået et nyt navn. Det har været en vanskelig tid med mange sten af vejen, men nu er vi frie og indlemmet i et fællesskab, der er præget af tillid og som hviler på et stærkt beboerdemokrati.

Jeg kan ikke takke jer alle sammen nok for den enorme opbakning I har givet til os i bestyrelsen igennem hele forløbet, og min tak går også til Bo-Vitas ansatte, der alle tog med på rejsen til BO-VEST. Uden jeres tålmodighed, loyalitet og støtte var vi ikke kommet så langt, så tusind tak til jer.  
Sådan indledte Jan Hyttel organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018.

Fremtiden fik naturligt nok også en del ord med på vejen. Jan Hyttel fortalte, at fremtiden ser lovende ud, men at der også fremover vil være meget at gøre. Han bad om tilgivelse for, at man på grund af ekstraordinær travlhed i administrationen ikke har kunnet servicere afdelingerne som sædvanligt i det forgange år.

-Vi er godt klar over at I har lidt under det her, og vi kan også sige, at alt ikke er helt på plads endnu, så vi beder om jeres tålmodighed lidt endnu. De gode takter, som nu er slået an, forbedres og udbygges dag for dag, og jeg kan love jer, at vi nok skal komme efter det, sagde Jan Hyttel.

 

Økonomien er solid

Formanden kom ind på økonomi, byggesager og tilsynssagen med Københavns Kommune. Han sagde, at de kuldsejlede byggeprojekter og byggegrunde som Bo-Vita brændte inde med – Journalistgården, Oliebladsgade og Brofogedvej er solgt med fortjeneste. Det var disse projekter, der som bekendt udløste striden med Lejerbo Danmark og udløste et tilsyn fra Københavns Kommune.

-Oprindeligt var fokus på Bo-Vitas soliditet, men det er for længst afklaret, at Bo-Vita ikke har lidt tab ved byggeprojekter, men tværtimod har en yderst solid økonomi. Kommunens Teknik og Miljøforvaltning er tilsendt vores egenkapitalopgørelse på 31 mio. kr. voksende til 47 mio. ved årets udgang samt et revisionsnotat, der aflyser risici. Vi forventer aflysning af tilsynssagen snarest, sagde Jan Hyttel.

Ghetto-pakkens konsekvenser

Organisationsformanden kom også ind på regeringens parallelsamfunds-udspil, som Folketinget vedtog med stort flertal i begyndelsen af december.

-Der er positive elementer i udspillet som f.eks. øget mulighed for at sætte dybt kriminelle lejere på gaden og bedre samarbejdsmuligheder med politiet, men der er også problematiske elementer, ikke mindst om at tvangssælge familieboliger i de hårde ghettoer. Det vil berøre Mjølnerparken, der er opført som en af de hårdest ramte ghettoer, og de mennesker, der bor der og for hvem det gælder, at de har en almindelig hverdag, hvor de passer deres og opfører sig ordentligt – og i øvrigt er glade for at bo i Mjølnerparken.

Det skal vi finde en løsning på, og den er, at vi i stedet for tvangssalg af boliger skal udnytte den attraktive beliggenhed Mjølnerparken er i ved at gennemføre den bevilligede renovering og selv frasælge dyrest muligt samt sikre, at der opføres mindst lige så mange nye boliger, som der sælges, sagde Jan Hyttel. Og det var en holdning, som blev godt modtaget af repræsentantskabet, da årsberetningen blev debatteret.

I sin beretning kom formanden også ind på både drift og effektiviseringer, boligsocialt arbejde og det nye beredskab. Han sluttede sin beretning med at takke organisationsbestyrelsens medlemmer og suppleanter for det gode samarbejde og den store indsats de har ydet i bestyrelsesarbejdet igennem et travlt og forandringsfyldt år. Og desuden fik afdelingsbestyrelserne og de frivillige rundt om i organisationen også tak og ros for deres store indsats i 2018.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

Velkomst fra Vinie Hansen og regnskabet 2018

Vinie Hansen, bestyrelsesformand i BO-VESTs bestyrelse, overtog talerstolen og fortalte om sig selv; at hun har boet i Albertslund i 42 år, har 3 sønner og 8 børnebørn og er formand for Vridsløselille Andelsboligforening samt om baggrund og værdigrundlag for BO-VEST, der omfatter Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening og nu også Bo-Vita.

-Det har været en glæde at få Bo-Vita med ombord. Vi har mange fælles værdier, og I er lette at samarbejde med. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med jer alle sammen, sagde Winnie Hansen i sin meget varme velkomsttale til repræsentantskabets medlemmer.

Rasmus Nielsen, økonomichef i BO-VEST, fremlagde regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 med tilhørende revisionsberetning. Det viste et overskud på 778.572, der nu henlægges til arbejdskapitalen som ved årets slutning udgør 3,8 mio. kr.  Regnskabet viste, at Bo-Vita har en egenkapital på brutto 103 mio. kr. og en disponibel egenkapital på 31. mio. kr. Det var et regnskab helt uden et eneste forhold eller bemærkninger fra revisionen. Repræsentantskabet godkendte regnskabet. På mødet blev også budgettet for det kommende år 2020 fremlagt.

Forslag og masser af debat

Repræsentantskabet behandlede seks forslag på årets møde. De første fire forslag, som repræsentantskabet skulle tage stilling til, kom fra bestyrelsen og handlede om vedtægtsændringer, der blev vedtaget uden den store debat. Vedtægtsændringerne ser i hovedtræk sådan ud:

Der skal laves en konsekvensrettelse af navne i vedtægterne således, at der nu står Bo-Vita i stedet for Lejerbo. Bestyrelsen kan som hidtil udpege to eksterne medlemmer, men nu uden indstilling fra Københavns Kommune eller administrationsorganisationen. Baggrunden er, at man gerne vil have mulighed for at trække bestyrelsesmedlemmer med vigtige kompetencer ind i bestyrelsen, så man altid kan fremstå som en professionel bestyrelse. Desuden stemte repræsentantskabet ja til, at urafstemning igen skal varetages af afdelingsmødet i stedet for afdelingsbestyrelsen. Og der var også opbakning til at organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Fra Mohammed Aslam, afdelingsformand i Mjølnerparken, var der fremsendt to forslag til mødet. ”Hver gang der behandles et punkt der vedrører en afdeling på organisationsbestyrelsesmødet, skal den med alle bilag sendes til afdelingsbestyrelsen med 14 dages varsel for kommentar/høring” Sådan lød det ene af forslagene, som fik flest kommentarer med på vejen.

Flere medlemmer mente at det var en rimelig fremgangsmåde. Organisationsformand Jan Hyttel svarede, at det ville langsommeliggøre bestyrelsens arbejde, hvis man skulle sende alle sager med bilag til alle medlemmer af en afdelingsbestyrelse, så han anbefalede et nej til forslaget men lovede til gengæld fremover at sende organisationsbestyrelsesmødets dagsordenen ud så snart den forelå. Det stillede Mohammed Aslam og det øvrige repræsentantskab sig tilfreds med og det endte med et nej til forslaget.

Det andet forslag fra Mohammed Aslam gik på, at hvis en afdeling skal renoveres, nedrives eller delvis sælges og der laves en udviklingsplan, så skal afdelingsbestyrelsen, afdelingsmødet og repræsentantskab altid først godkende udviklingsplanen, inden organisationsbestyrelsen kan beslutte at føre den ud i livet.

Organisationsformand Jan Hyttel opfordrede Mohammed Aslam til at trække forslaget, hvilket han besluttede at gøre, da han fik formandens tilsagn om at organisationsbestyrelsen selvfølgelig vil lytte og samarbejde med afdelingsbestyrelsen i forbindelse med udviklingsplaner for boligafdelingerne.

 

Kampvalg til pladserne i organisationsbestyrelsen

Jan Hyttel blev genvalgt som Bo-Vitas organisationsformand.
Kirsten Bjørton og Sheku Amadu Jalloh havde meddelt, at de ønskede genvalg til bestyrelsen, og de kom ud i kampvalg, da suppleant Ole Markussen meddelte, at han også stillede op. Repræsentantskabet gav flest stemmer til Sheku Amadu Jalloh og Ole Markussen, hvorfor Kirsten Bjørton udtræder af bestyrelsen.

Der var også kampvalg til suppleantposterne. Bestyrelsen har to suppleanter. Flemming Georg havde meddelt at han ønskede genvalg. Bente Fredhof og Mohammed Aslam meldte på mødet deres kandidatur. Repræsentantskabet valgte Flemming Georg og Bente Fredhof som suppleanter til bestyrelsen.

Der var afstemning på trykte stemmesedler.

På repræsentantskabsmødet blev der også valgt medlemmer til Administrationsorganisationens repræsentantskab og medlemmer til Boligorganisationernes Landsorganisation BL’s 1. Kreds.

Repræsentantskabet gav organisationsbestyrelsen bemyndigelse til at udpege en ny revisor.

Organisationsformand Jan Hyttel afsluttede mødet med at takke deltagerne for deres store engagement og for den gode stemning, som de havde været med til at skabe under hele mødet.  Også dirigent Erik Bruhn fik en tak for veludført arbejde. Kirsten Bjørton fik formandens og bestyrelsens varme tak for mange års godt samarbejde i organisationsbestyrelsen samt at hun vil blive savnet.

Det var vist tiltrængt med lidt mad og drikke. Klokken var 20.30, før repræsentantskabet medlemmer kunne forlade mødelokalet og gå ned i stueetagen, hvor aftenens buffet ventede dem.