Lillebyens helhedsplan

Lillebyens beboere vedtog en helhedsplan 5. april 2017. Her kan du læse, hvilket arbejde der skal laves i Lillebyen i forbindelse med helhedsplanen. 

HUSENE

Lillebyen er en hyggelig rækkehusbebyggelse fra 1982-1984. Boligafdelingen er ved at blive renoveret. Renoveringen skal sikre mod at rotter kan trænge ind i husene. Badeværelserne skal forbedres. Og der bliver etableret af ventilation fra køkken og badeværelse i alle boligerne.

Renoveringen omfatter: 

Brugsvand på loftet: udskiftningen af vandledninger i tagrum, varmtvandsbeholdere og PVC-vandledninger i boligerne. 

Badeværelser: Udskiftning af badeværelsesgulve, udskiftning af sanitet, udskiftning af forsyningsrør i boligerne og ændring af tavle for de renoverede badeværelser. 

Tage: Gennemgang og tætning af rygningssten, udskiftning af gangbroer i tagrum, udskiftning af ovenlysvinduer, udskiftning af tagrender.

Ventilation: Etablering af ventilation fra køkken og badeværelser. 

Kloak: Rottesikring i hovedbrønde

Facader og ydervægge: Udskiftning af 500 mm forplade på ydervæg og betonrenovering. Kuldebrosisolering, hvor der ikke sker betonrenovering og udskiftning ag elementfuger. 

Varme: Udskiftning af automatik, rens af veksler og udskiftning af termostatventiler og trykdifferensregulator.

El og belysning: Måling af isoleringsevne, indbygning af HPFI i tavle for varmecentral, Ny tavle i varmecentral, omlægning af føringsveje for kommunikationsanlæg, udskiftning af fejlstrømssikring i boligerne. 

 

UDEAREALER

I forbindelse med renoveringen skal boligområdets udearealer også forbedres.

Torvet
Torvet indrettes med fem nye højbede med trædæk til ophold. Her bliver også opsat et Et klatrestativ på faldunderlag i gummiasfalt. Der lægges nye fliser bede retableres, og granitelefanterne stilles tilbage på plads.

Terrænet bliver reguleret og langs facaderne etableres sokkelaffugter.

Grønning
I Grønning 1 opsættes en lang svævebane, og der anlægges et højbed med trædæk.

I Grønning 2 etableres bede med bunddækkende buske og mindre træer, samt bænke. Der monteres ny fugleredegynge og et lille legehus. Her anlægges også et højbed med trædæk.

I Grønning 3 etableres bede med bunddækkende buske og mindre træer, samt bænke og trædæk til ophold. Kampesten genplaceres i mindre grupper så græsfladen bliver brugbar.

Strøget
På Strøget syd og nor retableres smalle og bede langs facaderne. Bede der ligger frit tilplantes med lavt stedsegrønt bunddække og gruppe af løg og stauder. Træerne bevares.

 

Byggeudvalget - hvem er det?

Byggeudvalget nedsættes for at samle alle parter i byggesagen og sikre et godt samarbejde. Gruppen nedsættes når byggesagen begynder.

Byggeudvalget består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, en projektleder fra BO-VEST og repræsentanter fra rådgiverfirmaet. Der kan også blive udpeget ”særlige medlemmer", eksempelvis beboere med særlig interesse eller relevant faglighed. I store og komplicerede sager er det naturligt, at organisationsbestyrelsen deltager med et antal repræsentanter.

I Lillebyens byggeudvalg sidder: 

Hakan Tesdemir, projektchef BO-VEST

Inkie Holst, driftchef Bo-Vita

Ole Markussen, afdelingsformand og repræsentant for afdelingsbestyrelsen

Jan Gold, repræsentant for afdelingsbestyrelsen

Karsten Ib, ejendomsmester

Karsten Schultz, beboerkontakt

Kasper Bleibach, byggeleder Norconsult

Kim Petersen, arkitekt tnt arkitekter